Zapamatovat
Vazir Gareev
Affiliate manager
775 083 587 affiliate@per4mens.cz
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provizní program PER4MENS s.r.o.

I.

1. Provozovatelem provizního programu je společnost PER4MENS s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, IČO: 14404435, DIČ: CZ14404435 (dále jen “provozovatel”).

2. Registrací do provizního programu potvrzuje partner i provozovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

3. Tyto obchodní podmínky upravuji vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba (dále jen “Partner”), která se registrovala do provizního programu Provozovatele.

II.

1. Partner propaguje služby či zboží Provozovatele a dalších klientských společností

2. Provozovatel hradí partnerovi odměnu za činnost dle odst. 1 tohoto čl. za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

III. Práva a povinnosti Partnera

1. Partner smí požádat o ukončeni partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství. Na další odměnu po dni žádosti o ukončení členství již nemá partner nárok, a to ani v případě, že splní podmínky na její získání.

2. Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskuzních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.

Přísně je zakázáno propagovat Provozovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovaný jako SPAM.

Pokud bude Provozovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

3. Partner nesmí poškozovat dobré jméno Provozovatele či společností dle čl.II odst.1.

4. Partner si nesmí objednat zboží, či služby Provozovatele přes svůj vlastni provizní odkaz společností dle čl.II odst.1. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.

5. Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.

6. Partner smí k propagaci využít textových, produktových a obrazových materiálu Provozovatele, které dal Provozovatel za tímto účelem k dispozici (dále jen “kampaně”).

7. Kampaně zapojené v tomto provizním programu není dovoleno propagovat pomoci PPC kampani v Google Ads, Seznam Sklik, ani Facebook Ads.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně po uplynutí lhůty dle čl. V. schvalovat provize z

konverzí a následně vyplatit provizi Partnerovi v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za připadnou škodu způsobenou propagaci programu zapojených v provizním programu.

3. Poskytovatel garantuje 99,5 % dostupnost i systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

4. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel Partnera upozornit.

V. Provize

1. Výše provize je uvedena u každé kampaně zvlášť.

2. Provize budou schvalovány vždy po uplynutí zákonem dané lhůty pro možnost vráceni peněz zákazníkovi.

3. Podmínkou schválení provize je řádné a plné uhrazení zboží či služby propagované v kampani. 4. Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

VI. Výplata provize

1. Minimální výše schválených provizí musí pro právo vystavit fakturu dosahovat částky ve výši alespoň 500,- Kč. To neplatí v případě, že Partner nedosáhl minimální výše pro výplatu schválených provizí nejpozději poslední den v kalendářním roce, kdy mu vznikl nárok na nejstarší nevyplacenou provizi.

2. Pokud partner překročí výše uvedenou částku, má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím provizního softwaru. Na základě žádosti partnera bude partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou má právo partner fakturovat. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem. Partner má právo vystavit fakturu se splatností minimálně 14 dní. Provize bude vyplácena výhradně na bankovní účet Partnera.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel prohlašuje, ze data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Bližší informace vč. veškerých práv jsou uvedeny na adrese: https://www.per4mens.cz/gdpr/smlouva-o-zpracovani-osobnich-udaju/

2. Partnerům, kteří se registrovali do partnerského programu budou v souladu s oprávněným zájmem dle GDPR zasílány emailové zprávy, které budou sloužit k zasílání novinek a informaci souvisejících s kampaněmi v provizním programu, Poskytovatele. Odhlášení mohou provést odpovědí v emailu či zasláním zprávy na email affiliate@per4mens.cz.